Prev | Index | Next

American Redstart, Allegheny, NY
Copyright 2013, J Turner MD

American Redstart, Allegheny, NY