Prev | Index | Next

Hermit Thrush
Copyright 2012, J Turner MD

Hermit Thrush